1. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną .

2. Definicje:
2.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
2.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
2.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
2.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
2.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
2.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.9. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://jqubrand.com
2.10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.11. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
2.12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
2.13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
2.14. Elektroniczny formularz zwrotu- udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem
2.15. Elektroniczny formularz reklamacji- udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępny pod adresem

3. Przedsiębiorca, kontakt
3.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem https://jqubrand.com jest JQU BRAND Joanna Kuczyńska z siedzibą w 59-700 Bolesławiec Nowe Jaroszowice 46, NIP 6161460649, Regon 231136278.
3.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego.
3.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania oraz do usunięcia i zaniechania ich przetwarzania.

4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:
- poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@jqubrand.com
- telefonicznie pod numerem infolinii dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: +48 511213637 (koszt wg. taryfy operatora),
- przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.
- listownie pod adresem: 59-700 Bolesławiec, Nowe Jaroszowice 46.

5. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego JQU BRAND
5.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
5.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które JQU BRAND Joanna Kuczyńska przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

6. Zamawianie towarów
6.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://jqubrand.com
6.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, orientacyjnej dostępności w salonach stacjonarnych
6.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.
6.4. Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.
6.5. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
6.6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
6.7. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".
6.8. Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
6.9. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
6.10. Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość , dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, o usługach świadczonych przez Sprzedawcę.
6.11. Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia klient :
- Klient może zmienić swoje zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego formularza zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego. Ewentualnie, dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
- Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.
- W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
- Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

7. Płatność
7.1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
7.2. Za pobraniem: opcja dostępna wyłącznie przy zamówieniu na wskazany adres.
7.3. UWAGA: Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, a należy przesłać niezmieniony e-mail do na adres: info@jqubrand.com

8. Ceny
8.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
8.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
8.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak sprzedawcę. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez sprzedawcę zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
8.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

9. Dostępność zamówionych towarów
9.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.
9.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
9.3. W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie dostępnych rozmiarów.

10. Dostawa
10.1. Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru.
10.2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, po uprzednim wezwaniu Klienta w wiadomości e-mail podanej w procesie zakupowym do wykonania umowy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
10.3. W sytuacji wskazanej w pkt 2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.
10.4. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adres https://jqubrand.com

11. Odstąpienie od umowy
11.1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
11.2. W przypadku odstąpienia od umowy - Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
11.3. Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może: skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie sklepu Internetowego.
11.4. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
11.5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:
- przez wysłanie wiadomości e-mail na adres:info@jqubrand.com,
- przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce Formularz odstąpienia od umowy” – przy czym nie jest to forma obowiązkowa,
- przez wypełnienie i wysłanie formularza online, dostępnego w panelu Klienta przy każdym zamówieniu; w przypadku skorzystania z tego formularza Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie o tym, iż sprzedawca otrzymało jego oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

12. Reklamacje
12.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, w stanie nadającym się do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem. Sprzedawca odpowiada za zgodność towaru z umową.
12.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym może być reklamowana, w przypadku gdy Klient stwierdzi, że jest ona niezgodna z umową, jeżeli ta niezgodność ujawni się w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.
12.3. Klient może żądać naprawy reklamowej rzeczy bądź wymiany na rzecz nową – zgodną z umową. W przypadku gdy wybrany przez Klienta sposób doprowadzenia towaru do zgodności z umową okaże się niemożliwy bądź związany z nadmiernymi kosztami dla sprzedawcymoże doprowadzić towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę w miejsce wymiany bądź przez wymianę w miejsce żądanej przez Klienta naprawy.
12.4. W przypadku, gdy zarówno naprawa, jak i wymiana towaru okażą się nieskuteczne, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub żądać obniżenia ceny reklamowanego towaru.
12.5. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany zalecany przez formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym, w panelu Klienta, przy każdym zamówieniu), który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać towar na adres sprzedawcy.
12.6. JQUBRAND rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź sms.
12.7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowaną rzecz, a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail:info@szachownica.com.pl
12.8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
12.9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji – Klient otrzyma o tym informację w zależności od wyboru Klienta poprzez wiadomość e-mail lub sms i jest obowiązany odebrać towar w tym salonie, w którym składał reklamację w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.

13. Anulowanie zamówienia
Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia, w ciągu piętnastu minut od złożenia zamówienia, w panelu Klienta, w zakładce „Moje zamówienia”, poprzez kliknięcie przy danym zamówieniu przycisku „Anuluj zamówienie”.

14. Wystawienie faktury
14.1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.
14.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
15.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
15.2. Zmiana Regulaminu:
15.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach w formie wiadomości e-mail, obejmującej zestawienie zmian Regulaminu, przesłanej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (zestawienie zmian zostanie również udostępnione na stronie internetowej i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
15.4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
15.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.