1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia informacje na temat przetwarzania danych osobowych, których dokonuje Administrator – Administratorem danych osobowych Klientów / Użytkowników Sklepu Internetowego, zwany także Sprzedawcą jest: JQU BRAND Joanna Kuczyńska, NIP 6161460649, Regon 231136278 w ramach działalności sklepu internetowego, programu lojalnościowego, usługi newsletter oraz innych usług Administratora.
1.2. Przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne) – dalej jako RODO.
1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub zgłaszania sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.

2. Administrator danych i definicje
2.1. Administratorem danych osobowych Klientów / Użytkowników Sklepu Internetowego, zwany także Sprzedawcą jest: JQU BRAND Joanna Kuczyńska, NIP 6161460649, Regon 231136278
2.2. Z Administratorem danych można kontaktować się:
- pod adresem korespondencyjnym: 59-700 Bolesławiec, Nowe Jaroszowice 46
- pod adresem poczty elektronicznej: info@jqubrand.com
2.3. Użytkownik - osoba fizyczna wchodząca na stronę/strony Sklepu internetowego lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies.
2.4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca Konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
2.5. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi (stronami): https://jqubrand.com za pośrednictwem, którego Klient/Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
2.6. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi/Użytkownikowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta/Użytkownika.
2.7. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta/Użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient/Użytkownik może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
2.8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Administrator gromadzi następujące dane
3.1. W przypadku zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres dostawy, numer telefonu, szczegóły dotyczące płatności czy też dane konta bankowego, w przypadku wystawienia faktury na żądanie klienta Administrator przetwarza dodatkowe dane takie jak numer NIP,
- w przypadku przystąpienia do programu lojalnościowego: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, ponadto uczestnik może podać dodatkowe dane osobowe takie jak numer telefonu, gdy chce skorzystać z usługi informacji sms, w przypadku korzystania z usługi newsletter: adres e-mail.
3.2. Komu zostają przekazane dane osobowe? Dane osobowe Klienta będą przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób udostępniane wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy sprzedaży na podstawie uzasadnionego interesu prawnego lub jeżeli użytkownik wyraził wcześniej na to zgodę. Odbiorcą danych osobowych mogą być /dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi IT współpracujące z JQU BRAND Joanna Kuczyńska, NIP 6161460649, Regon 231136278 /podmioty świadczące na rzecz firmy i usługi księgowe, usługi prawne, analityczne, marketingowe /operatorzy pocztowi i kurierzy /operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności /organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto w przypadku zaistnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
3.4. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Klienta/Użytkownika ze Sklepu internetowego.
3.5. Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
3.6. Przez jaki okres będą przetwarzane dane osobowe? Okres przetwarzania danych osobowych jest zależny od celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą umową są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z zawieranych umów lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (np. o zapłatę, z tytułu rękojmi za wady towarów), zaś w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji programu lojalnościowego dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy będącej podstawą uczestnictwa w programie do czasu rezygnacji z programu. Ponadto dane przetwarzane w celu świadczenia usługi newsletter przetwarzane są do czasu rezygnacji z usługi newsletter.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane
4.1. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania w każdym czasie od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
4.2. W związku z tym, że dane są przetwarzane na podstawie umowy osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do przenoszenia danych.
4.3. W zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych.
4.4. Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące zasady przetwarzania danych.

5. Jak można wykonać swoje prawa
5.1. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem możesz uzyskać dostęp do informacji poprzez zalogowanie się na Twoje konto w Sklepie Internetowym https://jqubrand.com. W tym miejscu możesz wyświetlić szczegóły dotyczące swoich zamówień zarówno historycznych jak i bieżących oraz zarządzać swoimi danymi teleadresowymi lub cofnąć subskrypcję na otrzymywanie newsletterów,
5.2. Jeżeli nie posiadasz konta w serwisie https://jqubrand.com, a chciałbyś skorzystać z dostępu do swoich danych, dowiedzieć się jakie informacje przechowujemy, zaktualizować je lub usunąć napisz do nas na adres e-mail info@jqubrand.com lub listownie.

6. Działania marketingowe administratora
6.1. Na stronie Sklepu internetowego Administrator danych może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora danych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator danych jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Klientów/Użytkowników,

7. Bezpieczeństwo danych osobowych podawanych przy transakcjach płatniczych
7.1. Dane dotyczące Twojej karty płatniczej podajesz tylko w Systemie Autopay, który zajmuje się autoryzacją transakcji. W ten sposób transakcja odbywa się bezpośrednio między Tobą a Systemem Autopay. Nikt inny, również my, nie ma do nich dostępu. Dzięki certyfikowanemu i szyfrowanemu połączeniu z Systemem Autopay (SSL) dane dotyczące karty płatniczej lub kredytowej są bezpieczne.

8. Ciasteczka (cookies)
8.1. Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach, Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).
8.2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta / Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
8.3. Sklep internetowy korzysta z plików cookies wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta/Użytkownika Sklepu uprzedniej zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Sklep internetowy z wszystkich plików cookies następuje poprzez kliknięcie przycisku: „Zamknij” podczas wyświetlania się komunikatu o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy albo poprzez zamknięcie tego komunikatu.
8.4. Jeżeli Klient/Użytkownik Sklepu internetowego nie wyraża zgody na korzystanie przez Sklep internetowy z plików cookies, może skorzystać z opcji: „Nie wyrażam zgody”, dostępnej również w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy bądź dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta (może to jednak spowodować niepoprawne działanie strony Sklepu internetowego).
W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
8.5. Niektóre obszary naszej strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub utrzymania niektórych operacji (patrz poniżej).
8.6. Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Jeżeli nie chcesz aby "ciasteczka" były zapisywane na dysku Twojego komputera - możesz je zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
8.7. Nasze strony przechowują pliki cookies na komputerach użytkowników w celu: utrzymania po zalogowaniu sesji - by użytkownik nie musiał wpisywać na każdej stronie loginu i hasła, poprawnego funkcjonowania koszyka oraz do celów analizy statystycznej.
8.8. Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny może okazać się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

9. Inspektor Ochrony Danych
9.1. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych Administratora za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych, podany w dziale 1 Polityki Prywatności i Cookies.

10. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10.1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
- listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
- Infolinia: 606-950-0000.